Cây Cam - Quýt - Bưởi

Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao 80-1m 1 Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao 80-1m 1
1,500,000₫
Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao từ 1,5m 1 Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao từ 1,5m 1
2,500,000₫
Cây Cam Vinh Đang Trái Cao 1,5m - 1,8m 1 Cây Cam Vinh Đang Trái Cao 1,5m - 1,8m 1
1,200,000₫
Cây Quýt Đường Đang Trái Cao 1m - 1,2m 1 Cây Quýt Đường Đang Trái Cao 1m - 1,2m 1
1,200,000₫