Cây Cam - Quýt - Bưởi

Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao 80-1m 1 Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao 80-1m 1
1,500,000₫
Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao từ 1,5m 1 Cây Bưởi Da Xanh Đang Trái Cao từ 1,5m 1
2,500,000₫
Cây Bưởi Diễn Tết Trái Xum Xuê 1 Cây Bưởi Diễn Tết Trái Xum Xuê 1
10,000,000₫
Cây Bưởi Diễn Giống Cao 1m - 1,2m 1 Cây Bưởi Diễn Giống Cao 1m - 1,2m 1
250,000₫
 Cây Bưởi Diễn Lâu Năm Trái Xum Xuê Cao 3m  Cây Bưởi Diễn Lâu Năm Trái Xum Xuê Cao 3m
50,000,000₫
Cây Cam Canh Đang Trái Cao 1,3m - 1,6m 1 Cây Cam Canh Đang Trái Cao 1,3m - 1,6m 1
6,000,000₫
Cây Cam Nhật Bonsai Trĩu quả 1 Cây Cam Nhật Bonsai Trĩu quả 1
3,000,000₫
Cây Cam Nhật Giống Cao 30-40 cm 1 Cây Cam Nhật Giống Cao 30-40 cm 1
400,000₫
Cây Cam Vinh Đang Trái Cao 1,5m - 1,8m 1 Cây Cam Vinh Đang Trái Cao 1,5m - 1,8m 1
1,200,000₫
Cây Quýt Đường Đang Trái Cao 1m - 1,2m 1 Cây Quýt Đường Đang Trái Cao 1m - 1,2m 1
1,200,000₫
Cây Quýt Hồng Lai Vung Đang Trái Cao 1m - 1,2m 1 Cây Quýt Hồng Lai Vung Đang Trái Cao 1m - 1,2m 1
6,000,000₫
Cây Quất Chưng Tết 1 Cây Quất Chưng Tết 1
3,500,000₫