NHO THÂN GỖ TỨ QUÝ

Giống nho thân gỗ tứ quý 11 Giống nho thân gỗ tứ quý 11
450,000₫
Cây nho thân gỗ tứ quý 10 năm tuổi 11 Cây nho thân gỗ tứ quý 10 năm tuổi 11
17,000,000₫
Cây nho thân gỗ tứ quý 15 năm tuổi 11 Cây nho thân gỗ tứ quý 15 năm tuổi 11
20,000,000₫
Cây nho thân gỗ tứ quý 17 năm tuổi 11 Cây nho thân gỗ tứ quý 17 năm tuổi 11
25,000,000₫
Cây nho thân gỗ tứ quý 20 năm tuổi 11 Cây nho thân gỗ tứ quý 20 năm tuổi 11
30,000,000₫
Cây nho thân gỗ tứ quý 25 năm tuổi 11 Cây nho thân gỗ tứ quý 25 năm tuổi 11
35,000,000₫
Cây nho thân gỗ tứ quý 28 năm tuổi 11 Cây nho thân gỗ tứ quý 28 năm tuổi 11
40,000,000₫
Cây nho thân gỗ tứ quý đang trái 11 Cây nho thân gỗ tứ quý đang trái 11
3,000,000₫
Cây nho thân gỗ tứ quý 11 Cây nho thân gỗ tứ quý 11
1,500,000₫